I stora drag ser de olika delmomenten ut enligt nedan.Metod och PROJEKTgrupper

 

Metod

Beroende på uppdrag anpassas metodiken. I stora drag är det en snarlik process för de flesta uppdragen omfattande instudering och analys av nuläge och förutsättningar för att sedan övergå i en formuleringsprocess och kreation. Samtliga projekt avslutas med formulering av strategi för implementering för att säkerställa satta mål.   Dock skiljer sig metodiken mellan strategidokument som plattformar och konceptformuleringar mot rena identitets- och designuppdrag.

För att säkerställa kvaliteten, och att för att målen i uppdragen ska nås, arbetar jag alltid i nära samarbete med uppdragsgivaren. Detta för att få så bred och djup kunskap/insikt för det aktuella uppdraget. Projekten delas upp i delmoment och faser för att ha så god kontroll som möjligt under arbetets gång. Varje fas och delmoment stäms av för sig, och tas beslut om fortsättning, innan nästa delmoment/fas påbörjas.

Beroende på hur mycket stöd och hjälp uppdragsgivaren önskar deltar jag allt från rådgivning, stöd och delar av kommunikationsarbetet till genomförande av implementering i organisationen.

Som jag nämnde tidigare anpassas processen beroende på uppdragets karaktär och innehåll men i stora drag ser processen ut enligt nedan:

Fas1.      

Instudering/Nulägesanalys samt genomgång av varumärkesstrategi, varumärkesplattform och övriga relevanta dokument.

Avstämning och beslut inför nästa steg.

Fas 2.      

Koncept- och Idéarbete. Identifiering av tänkbara spår som formuleras och presenteras.

Avstämning och beslut inför nästa steg.

Fas 3.      

Färdigställande av lösning och produktion, manual & guidelines

Avstämning och belsut inför nästa steg

Fas 4.      

Plan och strategi för Implementering.

Aktivering

 

 

Projektgrupper

För att säkerställa kvaliteten i arbetsprocessen brukar jag rekommendera att tre olika grupper upprättas:

Grupp1. Arbetsgrupp

Består av kontaktpersonen hos uppdragsgivaren och de personer hos oss som är Projektledare/Strateg, kreatörer samt projektadministration.

Arbetsgruppens uppgift är hålla ihop projektet, driva arbetet framåt samt kontinuerligt ha kontakt med uppdragsgivarens kontaktperson för löpande avstämningar.

 Grupp 2. Styrgrupp

VD/Motsvarande samt ytterligare någon/några personer som har ett övergripande ansvar för verksamheten. Styrgruppen äger projektet och fattar beslut vid olika delavstämningar. 

Grupp 3. Referensgrupp

Som ett extra stöd i arbetet sätts en referensgrupp sättas samman. Syftet är både att inhämta information till projektet och att skapa delaktighet. Denna har till uppgift att säkerställa att olika infallsvinklar och aspekter tas till vara för att underlätta implementering och kommunikation.